Bezpečnosť a dostupnosť dát

Popis akcie

Konferencia cieli na aktuálne trendy IT bezpečnosti, ochrany a správy dát. Prinesie tiež informácie o súčasných európskych i národných právnych normách ovplyvňujúcich prácu s dátami, praktické ukážky, prípadové štúdie.

Pre koho je akcia určená: IT profesionáli, IT manažéri, manažéri spoločností zastupujúci súkromný sektor mimo oblasti IT, verejná správa, podnikatelia, konzultanti

Konferencia sa uskutoční v prezenčnej podobe v Konferenčnom centre Lindner Hotel Gallery Central a zároveň bude streamovaná (online). Preferovanú formu účasti si môžete zvoliť pri registrácii.

Cena

Prezenčná účasť
40 € + DPH do 3.10.
60 € + DPH od 4.10.

On-line účasť
30 € + DPH do 3.10.
40 € + DPH od 4.10.


Dátum a čas

24/10/2023
09:00 - 14:00h

Miesto

Lindner Hotel Gallery Central

Metodova 4

Bratislava

Z programu

Ivan Makatura | Znalostné štandardy pre roly v kybernetickej bezpečnosti
Slovensko patrí medzi prvé krajiny EÚ, ktoré kodifikovali pracovné roly v kybernetickej bezpečnosti. Medzičasom pripravila ENISA, agentúra EÚ pre kybernetickú bezpečnosť, vlastnú sadu pracovných rolí vo forme odporúčaní pre členské krajiny a nás teší, že prekryv medzi nimi je takmer úplný. NBÚ následne vydal znalostné štandardy v kybernetickej bezpečnosti prostredníctvom Vyhlášky NBÚ č. 492/2022. Popis jednotlivých rolí, ich reálne využitie v praxi organizácií a nadväznosť na certifikáciu manažérov kybernetickej bezpečnosti je predmetom prednášky.

Miroslav Chlipala | Nová úprava hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov podľa Smernice NIS2
Smernica NIS2 prináša nový režim oznamovania kybernetických bezpečnostných incidentov. Povinnosť oznamovania bude rozšírená aj na závažné kybernetické hrozby. Pre kľúčové a dôležité subjekty budú stanovené presné a prísne lehoty spojené s oznamovaním, ako aj ďalšie súvisiace povinnosti. Pozitívnou novinkou je povinnosť CSIRTu poskytnúť spätnú väzbu a ďalšie usmernenia. Je najvyšší čas pripraviť sa na nové pravidlá. Predmetom prednášky bude prehľad nového rámca, porovnanie s platnou úpravou a upozornenie na zásadné zmeny.

Pavel Škorpil | Bezpečnosť a analýza s jednotným agentom
Centrálne riadená správa bezpečnosti Vám pomôže efektívne chrániť Vaše aktíva. Jednotný bezpečnostný agent využívajúci strojové učenie s pokročilou ochranou pred malware, s kontrolou konzistencie súborov, s analýzou rizík vrátane remediácie alebo napríklad s aplikačným patch manažmentom. A pokiaľ sa vyskytne anomálie, tak ju s EDR/XDR môžete analyzovať z prehľadnej konzoly centrálnej správy.

Ondrej Krajč | Pokročilé technológie na ochranu firemnej infraštruktúry
S nárastom rôznych typov útokov a vektorov šírenia škodlivého kódu sa často zabúda na fakt, že jedna technológia nedokáže pokryť všetko. Spolu si preto povieme niečo viac o pokročilých technológiách, ktoré nám môžu ušetriť kopec problémov.

Celý program

Prednášajúci


Ivan Makatura
generálny riaditeľ, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
Generálny riaditeľ Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti, člen správnej rady Európskeho centra odvetvových, technologických a výskumných kompetencií, súdny znalec v odbore bezpečnosť a ochrana informačných systémov, certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti, certifikovaný manažér kybernetickej bezpečnosti a lead audítor systémov riadenia informačnej bezpečnosti. Aktívne participuje na príprave legislatívy a technických noriem, okrem iného aj ako člen technickej komisie ISO/IEC. V IT odvetví pracuje viac ako 30 rokov.

Marek Zeman
vedúci oddelenia bezpečnosti informačných systémov, Tatra banka, a.s.
Mgr. Marek Zeman, PhD. má viac ako 20 rokov skúseností v oblasti IT bezpečnosti. Zaoberá sa zavádzaním nových technológií do bankového prostredia. Zameriava sa na bezpečnosť databáz, behaviorálne metriky, analýzy, hodnotenia a korelácie neštruktúrovaných dát, bezpečnosť umelej inteligencie. Sústavne zvyšuje povedomie o informačnej bezpečnosti, zavádzaním nových prístupov vo vzdelávaní. Je spoluautorom učebníc informačnej bezpečnosti pre základné školy a stredné školy.

Miroslav Chlipala
Riadiaci partner a advokát | BCH Advokáti Chlipala
JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., LL.M. je advokát s 20-ročnou praxou so zameraním na IT právo a moderné technológie (právny rámec elektronizácie a e-Governmentu, právne aspekty kybernetickej bezpečnosti, GDPR a ochrana osobných údajov, cloudové služby, opensource, IoT, umelá inteligencia) a duševné vlastníctvo. Vybudoval a vedie tím právnikov, ktorý predstavuje na Slovensku jedinečnú kombináciu pre oblasti IT právo a telekomunikácie, Duševné vlastníctvo a Compliance. V týchto kategóriách je advokátska kancelária pod jeho vedením dlhodobo oceňovaná v domácich a medzinárodných hodnoteniach. Je členom predsedníctva SAK a predsedom pracovnej skupiny SAK pre elektronizáciu advokácie. Je certifikovaným tútorom Rady Európy pre vzdelávanie advokátov, sudcov a prokurátorov v programe HELP. Je členom Stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie pri MIRRI SR. Je riadnym členom Asociácie kybernetickej bezpečnosti. Získal certifikát Rady Európy „Kybernetická kriminalita a elektronické dôkazy“. Mimo výkonu advokácie sa venuje teoreticko-odborným aspektom práva informačných technológií a ich dopadom na podnikateľskú sféru. Aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií a vedie workshopy a semináre, kde prednáša aktuálne témy z oblasti práva a moderných technológií s dôrazom na ich biznis prepojenie. Opakovane prednáša na prestížnych podujatiach ako sú Slovenské dni práva SAK, alebo na najvýznamnejších slovenských odborných konferenciách z oblasti IT práva a z oblasti kybernetickej bezpečnosti, na ktorých sa podieľa aj ako predseda programového výboru. Dlhodobom pôsobil ako pedagóg na Právnickej fakulte UK a následne na Fakulte práva PEVŠ. Je spoluzakladateľom predmetu Právo informačných a komunikačných technológií na FIIT STU. Je aktívnym autorom mnohých odborných článkov a niekoľkých publikácii z oblasti IT práva. Absolvoval niekoľko zahraničných pobytov a stáží (Hague Academy of International Law, University of Oslo, University of Zaragoza, University of Ljubljana, Jagiellonian University in Kraków).

Pavel Škorpil
Security Specialist, IS4 security s.r.o.
Pavel Škorpil je bezpečnostným špecialistom v IS4 security. Pavel má mnohoročné skúsenosti v oblasti IT, kde sa venoval predovšetkým správe a projektovaniu sietí, ale aj riadeniu tímu v pozícii vedúceho systémového inžiniera. Po niekoľkých rokoch praxe v oblasti sietí sa rozhodol zamerať na bezpečnosť IT a posunúť svoju kariéru týmto smerom. Teraz pracuje ako bezpečnostný špecialista v oblasti sietí, kde sa zaoberá najmä ochranou sietí pred vonkajšími hrozbami, detekciou a prevenciou útokov, monitorovaním sietí a správou bezpečnostných incidentov.

Ondrej Krajč
Technical Pre-Sales Representative, ESET
Ondrej Krajč vyštudoval na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave. Na nej sa zoberal návrhom metropolitnej optickej siete a dopredným zabezpečením dát. Do spoločnosti ESET nastúpil v roku 2008 ako Technical Support Engineer, zodpovedný za implementácie a optimalizáciu antivírusového riešenia pre veľkých zákazníkov. Momentálne pracuje na pozícii Technical Pre-Sales Representative. Jeho hlavnou náplňou je publikačná a prezentačná činnosť ako aj konzultačné poradenstvo pri veľkých implementáciách bezpečnostných produktov ESET.

David Dvořák
ISA62443 Cybersecurity Expert, ITIL4 MP certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti č. 007/O-024
Ing. David Dvořák, CISA, CISM, CRISC, CDPSE, ITILv4 PM, ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert Certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti a senior konzultant so zameraním na riadenie informačných a kybernetických rizík pre oblasti IT a OT s 20-ročnou praxou. V súčasnosti pôsobí ako partner a senior konzultant vo viacerých spoločnostiach, ktorých hlavnou činnosťou je výkon auditu KB a implementácia požiadaviek legislatívy a štandardov v oblasti ochrany súkromia, kybernetickej a informačnej bezpečnosti. Vyštudoval FEI STU v Bratislave v odbore Rádioelektronika. Pôsobil v Poštovej banke a. s. na pozícii Hlavného bezpečnostného manažéra kde založil a aj ako predseda viedol Výbor pre riadenie bezpečnosti pri Predstavenstve banky. V poradenskej spoločnosti KPMG na Slovensku pôsobil na oddelení interného auditu a compliance ako Senior konzultant a zároveň ako zástupca Národného IT bezpečnostného manažéra. V spoločnosti Mazars Slovensko s. r. o. vytvoril a viedol oddelenie IT poradenstva. V spoločnosti SOITRON, s.r.o. založil a bol vedúcim oddelenia poradenstva IT pre Slovensko a Českú republiku. Je spoluzakladateľom spoločnosti auditori.it s.r.o. Je držiteľom ITSM certifikácie ITILv4 PM, certifikátu experta pre KB v priemyselných prostrediach ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert a mnohých ďalších. Je členom združení ISACA Slovensko, itSMF Slovensko, Asociácie kybernetickej bezpečnosti, ISA Europe a Women 4 Cyber.

Boris Mittelmann
Senior Systems Engineer CEE, Veeam Software
Boris Mittelmann pracuje více než 20 let v IT. Zaměřuje se primárně na optimalizaci datových center, vysokou dostupnost, BC/DR, zálohování a ochranu dat.

Petr Kuboš
Regional Enterprise Sales Manager for CEE, Kaspersky
Peter má dlhoročné skúsenosti na obchodných pozíciách v IT, Telco a kybernetickej bezpečnosti. V spoločnosti Kaspersky pôsobí 8 rokov na pozícii Enterprise Sales Manager pre krajiny CEE a pobaltí. Jeho zodpovednosťou je rozvoj podnikania a predaj Enterprise riešení súvisiace s komplexnými riešeniami kybernetickej bezpečnosti pre segmenty Enterprise vo všetkých vertikálach.

Partneri konferencie

Hlavní partneri
Partneri
Mediálni partneri

Ďalšie akcie usporiadateľa

Umělá inteligence v IT infrastruktuře
Umělá inteligence v IT infrastruktuře

15/11/2023

Hotel Grandior, Praha

 • Automatizace a řešení problémů
 • Strojové učení v aplikacích
 • AI v kyberbezpečnosti
Kontajnery v praxi
Kontajnery v praxi

26/09/2023

Lindner Hotel Gallery Central

 • Správa kontajnerových klastrov
 • Škálovanie a zabezpečenie aplikácií
 • Naprieč dátovými centrami aj cloudy
Cyber Attacks
Cyber Attacks

20/09/2023

Hotel Grandior, Praha

 • Aktuální hrozby
 • Ransomware
 • Disaster Recovery
Kontejnery v praxi
Kontejnery v praxi

22/02/2023

Hotel Grandior, Praha

 • Správa kontejnerových clusterů
 • Škálování a zabezpečení aplikací
 • Napříč datovými centry i cloudy
IT ve finančnictví
IT ve finančnictví

08/11/2022

Hotel Grandior, Praha

 • Udržitelné IT
 • Cloud computing
 • Kyberbezpečnost
IT mezi paragrafy
IT mezi paragrafy

06/10/2022

Hotel Grandior, Praha

 • Evropská digitální identita
 • Centralizace eGovernmentu
Cyber Attacks
Cyber Attacks

20/09/2022

Hotel Grandior, Praha

 • Ransomware
 • Krádeže dat
 • DDoS útoky
Document Management Conference
Document Management Conference

28/06/2022

online

 • Evidence dokumentů v cloudu
 • Jmenné rejstříky
 • Novinky e-governmentu
Cloud Computing Conference
Cloud Computing Conference

12/05/2022

Hotel Grandior, Praha / Online

 • Public cloud
 • Multicloud management
 • Cloud ve veřejné správě
IT Security Workshop
IT Security Workshop

22/03/2022

Hotel Grandior, Praha / Online

 • Nové trendy v ochraně dat
 • Obrana proti kybernetickým útokům
 • Případové studie a ukázky
Kontejnery v praxi
Kontejnery v praxi

22/02/2022

Hotel Grandior, Praha / Online

 • Správa kontejnerových clusterů
 • Napříč datovými centry i cloudy
 • Škálování a zabezpečení aplikací
Právo na digitální služby v praxi
 • Právo na digitální služby od 1.2.
 • Katalog služeb
 • Povinnosti OVM
Atestace systémů spisových služeb
 • Legislativní východiska
 • Řešení Ministerstva vnitra
 • Atestace v souladu s normami
DEPO ve finálním znění
DEPO ve finálním znění

23/06/2021

online

 • Portál občana
 • Pravidla úřadování
 • E-dokumenty na cestách
DEPO v otázkách a odpovědích
 • Datové schránky a el. identifikace
 • Cloud ve veřejné správě
 • E-legalizace
DEPO a spisová služba
DEPO a spisová služba

05/05/2021

online

 • Vývoj legislativy
 • Změny ve vedení spisové služby
 • Atestace systémů eSSL
Bankovní identita
Bankovní identita

21/04/2021

online

 • Bankovní identita v souvislostech
 • Jak se napojit?
 • Případové studie a ukázky
Brunch s Rancher
Brunch s Rancher

31/03/2021

online

 • Open source řešení pro správu Kubernetes clusterů
 • Napříč datovými centry i cloudy
Co přinese DEPO?
Co přinese DEPO?

15/12/2020

online

 • Změny zákonů
 • Atestace systémů spisových služeb
 • Jmenné rejstříky
Zavedení kontejnerové platformy
 • Migrace aplikací na platformu
 • Řešení pro kontejnerové projekty
Endian UTM
Endian UTM

25/06/2020

webinář

 • Klíčové vlastnosti
 • Konfigurace systému
 • Jednotné ovládací prostředí
Od zítra digitálně: veřejný sektor
 • Digitalizace veřejné správy
 • Nesprávný úřední postup
 • Služební zákon a digitalizace
Obáváte se cílených útoků?
Obáváte se cílených útoků?

11/06/2020

webinář

 • Plně lokalizované řešení Bitdefender
 • Pokročilé mechanismy ochrany
 • Technologie HyperDetect ™
Od zítra digitálně: soukromý sektor
 • Elektronické uzavírání smluv
 • Komunikace se zaměstnanci
 • Elektronické podepisování
Elektronická identifikace
Elektronická identifikace

28/04/2020

webinář

 • Principy a úrovně záruk
 • Nové povinnosti od 1.7.2020
 • Ztráta e-identity
Online prodejcem ze dne na den?
Online prodejcem ze dne na den?

22/04/2020

webinář

 • Přechod na online prodej
 • Nastavení obchodních podmínek
 • Nové povinnosti vůči spotřebitelům
Elektronické podpisy
Elektronické podpisy

21/04/2020

webinář

 • Druhy certifikátů
 • Mýty o časových razítkách
 • Vícenásobné podepisování
IT projekt v ohrožení
IT projekt v ohrožení

16/04/2020

webinář

 • Pozastavení projektu
 • Důsledky prodlení
 • Korektní ukončení projektu
Elektronická fakturace a oběh dokladů
 • Pravidla práce s e-fakturami
 • Oběh daň. dokladů v nouzovém stavu
 • Příjem a zpracování došlých faktur
Práce s e-dokumenty v nouzovém stavu
 • Požadavky dle právních předpisů
 • Zjednodušení v nouzovém stavu
 • Práce z domova a na dálku
Právní aspekty nouzového stavu
Právní aspekty nouzového stavu

31/03/2020

webinář

 • Pracovněprávní vztahy
 • Smluvní právo
 • Podpora zaměstnavatelů a OSVČ

Usporiadateľ

Exponet s.r.o.

Již od roku 2000 se věnujeme event managementu, za sebou máme stovky realizovaných akcí a pěknou řádku spokojených klientů. Stejně dlouho pořádáme odborné IT konference, které si kladou za cíl seznamovat účastníky s novinkami v oboru, případovými studiemi i nabídkou produktů společností.