Bezpečnosť a dostupnosť dát 2023

Popis akcie

Konferencia sa uskutočnila 24.10.2023 v prezenčnej podobe v Konferenčnom centre Lindner Hotel Gallery Central (onsite) a zároveň bola streamovaná (online). Registrovať sa môžete aj dodatočne a zhliadnuť akciu v plnom rozsahu zo záznamu.

Konferencia cieli na aktuálne trendy IT bezpečnosti, ochrany a správy dát. Prinesie tiež informácie o súčasných európskych i národných právnych normách ovplyvňujúcich prácu s dátami, praktické ukážky, prípadové štúdie.

V tomto ročníku sa pozrieme na nové pravidlá oznamovania kybernetických bezpečnostných incidentov podľa NIS2 a porovnáme ich s platnou úpravou, rozoberieme znalostné štandardy v kybernetickej bezpečnosti podľa Vyhlášky NBÚ č. 492/2022 a novelu Vyhlášky NBÚ 362/2018 o bezpečnostných opatreniach.

V praktickej časti sa zameriame na výhody centrálne riadenej správy bezpečnosti, pokročilé technológie na ochranu firemnej infraštruktúry alebo riziká informačnej bezpečnosti spojené s nástupom umelej inteligencie.

Pre koho je akcia určená: IT profesionáli, IT manažéri, manažéri spoločností zastupujúci súkromný sektor mimo oblasti IT, verejná správa, podnikatelia, konzultanti

Konferencia sa uskutoční v prezenčnej podobe v Konferenčnom centre Lindner Hotel Gallery Central a zároveň bude streamovaná (online). Preferovanú formu účasti si môžete zvoliť pri registrácii.

Záverečná správa na stiahnutie TU.

Cena

Záznam: 40 € + DPH


Dátum a čas

24/10/2023
09:00 - 14:00h

Miesto

Lindner Hotel Gallery Central

Metodova 4

Bratislava

Z programu

Ivan Makatura | Znalostné štandardy pre roly v kybernetickej bezpečnosti
Slovensko patrí medzi prvé krajiny EÚ, ktoré kodifikovali pracovné roly v kybernetickej bezpečnosti. Medzičasom pripravila ENISA, agentúra EÚ pre kybernetickú bezpečnosť, vlastnú sadu pracovných rolí vo forme odporúčaní pre členské krajiny a nás teší, že prekryv medzi nimi je takmer úplný. NBÚ následne vydal znalostné štandardy v kybernetickej bezpečnosti prostredníctvom Vyhlášky NBÚ č. 492/2022. Popis jednotlivých rolí, ich reálne využitie v praxi organizácií a nadväznosť na certifikáciu manažérov kybernetickej bezpečnosti je predmetom prednášky.

Miroslav Chlipala | Nová úprava hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov podľa Smernice NIS2
Smernica NIS2 prináša nový režim oznamovania kybernetických bezpečnostných incidentov. Povinnosť oznamovania bude rozšírená aj na závažné kybernetické hrozby. Pre kľúčové a dôležité subjekty budú stanovené presné a prísne lehoty spojené s oznamovaním, ako aj ďalšie súvisiace povinnosti. Pozitívnou novinkou je povinnosť CSIRTu poskytnúť spätnú väzbu a ďalšie usmernenia. Je najvyšší čas pripraviť sa na nové pravidlá. Predmetom prednášky bude prehľad nového rámca, porovnanie s platnou úpravou a upozornenie na zásadné zmeny.

Pavel Škorpil | Bezpečnosť a analýza s jednotným agentom
Centrálne riadená správa bezpečnosti Vám pomôže efektívne chrániť Vaše aktíva. Jednotný bezpečnostný agent využívajúci strojové učenie s pokročilou ochranou pred malware, s kontrolou konzistencie súborov, s analýzou rizík vrátane remediácie alebo napríklad s aplikačným patch manažmentom. A pokiaľ sa vyskytne anomálie, tak ju s EDR/XDR môžete analyzovať z prehľadnej konzoly centrálnej správy.

Ondrej Krajč | Pokročilé technológie na ochranu firemnej infraštruktúry
S nárastom rôznych typov útokov a vektorov šírenia škodlivého kódu sa často zabúda na fakt, že jedna technológia nedokáže pokryť všetko. Spolu si preto povieme niečo viac o pokročilých technológiách, ktoré nám môžu ušetriť kopec problémov.

Celý program

Prednášajúci


Ivan Makatura
generálny riaditeľ, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
Generálny riaditeľ Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti, člen správnej rady Európskeho centra odvetvových, technologických a výskumných kompetencií, súdny znalec v odbore bezpečnosť a ochrana informačných systémov, certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti, certifikovaný manažér kybernetickej bezpečnosti a lead audítor systémov riadenia informačnej bezpečnosti. Aktívne participuje na príprave legislatívy a technických noriem, okrem iného aj ako člen technickej komisie ISO/IEC. V IT odvetví pracuje viac ako 30 rokov.

Marek Zeman
vedúci oddelenia bezpečnosti informačných systémov, Tatra banka, a.s.
Mgr. Marek Zeman, PhD. má viac ako 20 rokov skúseností v oblasti IT bezpečnosti. Zaoberá sa zavádzaním nových technológií do bankového prostredia. Zameriava sa na bezpečnosť databáz, behaviorálne metriky, analýzy, hodnotenia a korelácie neštruktúrovaných dát, bezpečnosť umelej inteligencie. Sústavne zvyšuje povedomie o informačnej bezpečnosti, zavádzaním nových prístupov vo vzdelávaní. Je spoluautorom učebníc informačnej bezpečnosti pre základné školy a stredné školy.

Miroslav Chlipala
Riadiaci partner a advokát | BCH Advokáti Chlipala
JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., LL.M. je advokát s 20-ročnou praxou so zameraním na IT právo a moderné technológie (právny rámec elektronizácie a e-Governmentu, právne aspekty kybernetickej bezpečnosti, GDPR a ochrana osobných údajov, cloudové služby, opensource, IoT, umelá inteligencia) a duševné vlastníctvo. Vybudoval a vedie tím právnikov, ktorý predstavuje na Slovensku jedinečnú kombináciu pre oblasti IT právo a telekomunikácie, Duševné vlastníctvo a Compliance. V týchto kategóriách je advokátska kancelária pod jeho vedením dlhodobo oceňovaná v domácich a medzinárodných hodnoteniach. Je členom predsedníctva SAK a predsedom pracovnej skupiny SAK pre elektronizáciu advokácie. Je certifikovaným tútorom Rady Európy pre vzdelávanie advokátov, sudcov a prokurátorov v programe HELP. Je členom Stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie pri MIRRI SR. Je riadnym členom Asociácie kybernetickej bezpečnosti. Získal certifikát Rady Európy „Kybernetická kriminalita a elektronické dôkazy“. Mimo výkonu advokácie sa venuje teoreticko-odborným aspektom práva informačných technológií a ich dopadom na podnikateľskú sféru. Aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií a vedie workshopy a semináre, kde prednáša aktuálne témy z oblasti práva a moderných technológií s dôrazom na ich biznis prepojenie. Opakovane prednáša na prestížnych podujatiach ako sú Slovenské dni práva SAK, alebo na najvýznamnejších slovenských odborných konferenciách z oblasti IT práva a z oblasti kybernetickej bezpečnosti, na ktorých sa podieľa aj ako predseda programového výboru. Dlhodobom pôsobil ako pedagóg na Právnickej fakulte UK a následne na Fakulte práva PEVŠ. Je spoluzakladateľom predmetu Právo informačných a komunikačných technológií na FIIT STU. Je aktívnym autorom mnohých odborných článkov a niekoľkých publikácii z oblasti IT práva. Absolvoval niekoľko zahraničných pobytov a stáží (Hague Academy of International Law, University of Oslo, University of Zaragoza, University of Ljubljana, Jagiellonian University in Kraków).

Pavel Škorpil
Security Specialist, IS4 security s.r.o.
Pavel Škorpil je bezpečnostným špecialistom v IS4 security. Pavel má mnohoročné skúsenosti v oblasti IT, kde sa venoval predovšetkým správe a projektovaniu sietí, ale aj riadeniu tímu v pozícii vedúceho systémového inžiniera. Po niekoľkých rokoch praxe v oblasti sietí sa rozhodol zamerať na bezpečnosť IT a posunúť svoju kariéru týmto smerom. Teraz pracuje ako bezpečnostný špecialista v oblasti sietí, kde sa zaoberá najmä ochranou sietí pred vonkajšími hrozbami, detekciou a prevenciou útokov, monitorovaním sietí a správou bezpečnostných incidentov.

Ondrej Krajč
Technical Pre-Sales Representative, ESET
Ondrej Krajč vyštudoval na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave. Na nej sa zoberal návrhom metropolitnej optickej siete a dopredným zabezpečením dát. Do spoločnosti ESET nastúpil v roku 2008 ako Technical Support Engineer, zodpovedný za implementácie a optimalizáciu antivírusového riešenia pre veľkých zákazníkov. Momentálne pracuje na pozícii Technical Pre-Sales Representative. Jeho hlavnou náplňou je publikačná a prezentačná činnosť ako aj konzultačné poradenstvo pri veľkých implementáciách bezpečnostných produktov ESET.

David Dvořák
ISA62443 Cybersecurity Expert, ITIL4 MP certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti č. 007/O-024
Ing. David Dvořák, CISA, CISM, CRISC, CDPSE, ITILv4 PM, ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert Certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti a senior konzultant so zameraním na riadenie informačných a kybernetických rizík pre oblasti IT a OT s 20-ročnou praxou. V súčasnosti pôsobí ako partner a senior konzultant vo viacerých spoločnostiach, ktorých hlavnou činnosťou je výkon auditu KB a implementácia požiadaviek legislatívy a štandardov v oblasti ochrany súkromia, kybernetickej a informačnej bezpečnosti. Vyštudoval FEI STU v Bratislave v odbore Rádioelektronika. Pôsobil v Poštovej banke a. s. na pozícii Hlavného bezpečnostného manažéra kde založil a aj ako predseda viedol Výbor pre riadenie bezpečnosti pri Predstavenstve banky. V poradenskej spoločnosti KPMG na Slovensku pôsobil na oddelení interného auditu a compliance ako Senior konzultant a zároveň ako zástupca Národného IT bezpečnostného manažéra. V spoločnosti Mazars Slovensko s. r. o. vytvoril a viedol oddelenie IT poradenstva. V spoločnosti SOITRON, s.r.o. založil a bol vedúcim oddelenia poradenstva IT pre Slovensko a Českú republiku. Je spoluzakladateľom spoločnosti auditori.it s.r.o. Je držiteľom ITSM certifikácie ITILv4 PM, certifikátu experta pre KB v priemyselných prostrediach ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert a mnohých ďalších. Je členom združení ISACA Slovensko, itSMF Slovensko, Asociácie kybernetickej bezpečnosti, ISA Europe a Women 4 Cyber.

Boris Mittelmann
Senior Systems Engineer CEE, Veeam Software
Boris Mittelmann pracuje více než 20 let v IT. Zaměřuje se primárně na optimalizaci datových center, vysokou dostupnost, BC/DR, zálohování a ochranu dat.

Vladimír Váňa
Channel Sales Manager, Kaspersky
Vladimír má dlhoročné skúsenosti na obchodných pozíciách v medzinárodných IT spoločnostiach a v poslednej dobe najmä v kybernetickej bezpečnosti. V spoločnosti Kaspersky pôsobí viac ako 4 roky na pozícii Channel Sales Manager pre krajiny CEE a pobaltí. Jeho zodpovednosťou je rozvoj podnikania a predaj riešení pre zákazníkov zo segmentu SMB súvisiacich s komplexnými riešeniami kybernetickej bezpečnosti a podpora partnerskej siete.

Partneri konferencie

Hlavní partneri
Partneri
Mediálni partneri

Usporiadateľ

Exponet s.r.o.

Již od roku 2000 se věnujeme event managementu, za sebou máme stovky realizovaných akcí a pěknou řádku spokojených klientů. Stejně dlouho pořádáme odborné IT konference, které si kladou za cíl seznamovat účastníky s novinkami v oboru, případovými studiemi i nabídkou produktů společností.