Bezpečnosť a dostupnosť dát 2020 | Konference
Bezpečnosť a dostupnosť dát 2020

Prednášajúci


Ondrej Krajč
Technical Pre-Sales Representative, ESET

Ondrej Krajč

Ondrej Krajč vyštudoval na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave. Na nej sa zoberal návrhom metropolitnej optickej siete a dopredným zabezpečením dát. Do spoločnosti ESET nastúpil v roku 2008 ako Technical Support Engineer, zodpovedný za implementácie a optimalizáciu antivírusového riešenia pre veľkých zákazníkov. Momentálne pracuje na pozícii Technical Pre-Sales Representative. Jeho hlavnou náplňou je publikačná a prezentačná činnosť ako aj konzultačné poradenstvo pri veľkých implementáciách bezpečnostných produktov ESET.

Ondřej Kubeček
obchodní ředitel, System4u

Ondřej Kubeček

Ondřej Kubeček je obchodním ředitelem společnosti System4u a.s., která firmám poskytuje IT služby spojené s celým životním cyklem mobilních zařízení, tedy od konzultace při výběru přes vzdálené nastavení, podporu až po recyklaci či ekologickou likvidaci. Ondřej vystudoval Technickou univerzitu v Liberci a poté pracoval na obchodní pozici u společnosti BlackBerry v rámci CEE regionu. Posledních 15 let se věnuje problematice Enterprise Mobility a stojí za mnoha úspěšnými projekty jak ve státní správě, tak v soukromém sektoru. Jeho ambicí je být s firmou System4u stále jedničkou na trhu EMM.

Marek Zeman
vedúci oddelenia bezpečnosti informačných systémov, Tatra banka, a.s.

Marek Zeman

Mgr. Marek Zeman, PhD. má viac ako 20 rokov skúseností v oblasti IT bezpečnosti. Zaoberá sa zavádzaním nových technológií do bankového prostredia. Zameriava sa na bezpečnosť databáz, behaviorálne metriky, analýzy, hodnotenia a korelácie neštruktúrovaných dát, bezpečnosť umelej inteligencie. Sústavne zvyšuje povedomie o informačnej bezpečnosti, zavádzaním nových prístupov vo vzdelávaní. Je spoluautorom učebníc informačnej bezpečnosti pre základné školy a stredné školy.

Petr Kuboš
Enterprise Sales Manager, Kaspersky

Petr Kuboš

Petr Kuboš má dlhoročné skúsenosti v obchodných pozíciách IT a Telco spoločností. V Kaspersky pôsobí 5 rokom na pozícii Enterprise Sales Managera pre Českú republiku a Slovensko a jeho zodpovednosťou je rozvoj a uzatváranie obchodných príležitostí týkajúcich sa komplexných bezpečnostných riešení pre segment Enterprise.

Miroslav Chlipala
Partner a advokát v AK Bukovinský & Chlipala

Miroslav Chlipala

JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., advokát s 18-ročnou praxou so zameraním na IT právo a moderné technológie (právny rámec elektronizácie a e-Governmentu, právne aspekty kybernetickej bezpečnosti, GDPR a ochrana osobných údajov, cloudové služby, open source, IoT, umelá inteligencia) a duševné vlastníctvo. Vybudoval a vedie tím právnikov, ktorý predstavuje na Slovensku jedinečnú kombináciu pre oblasti duševného vlastníctva a IT práva a telekomunikácií. V týchto kategóriách je advokátska kancelária pod jeho vedením dlhodobo oceňovaná v domácich a medzinárodných hodnoteniach. Je členom pracovnej skupiny SAK pre elektronizáciu advokácie. Je certifikovaným tútorom Rady Európy pre vzdelávanie advokátov, sudcov a prokurátorov v programe HELP. Je členom Stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie pri MIRRI. Je členom redakčnej rady vedeckého časopisu Paneurópske právnické listy. Je riadnym členom Asociácie kybernetickej bezpečnosti. Mimo výkonu advokácie sa venuje teoreticko-odborným aspektom práva informačných technológií a ich dopadom na podnikateľskú sféru. Aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií a vedie workshopy a semináre, kde prednáša aktuálne témy z oblasti práva a moderných technológií s dôrazom na ich biznis prepojenie. Opakovane prednáša na prestížnych podujatiach ako sú Slovenské dni práva SAK, alebo na najvýznamnejších slovenských odborných konferenciách z oblasti IT práva a z oblasti kybernetickej bezpečnosti, na ktorých sa podieľa aj ako predseda programového výboru. Pôsobí ako pedagóg na Fakulte práva PEVŠ, predtým dlhodobo pôsobil ako pedagóg na Právnickej fakulte UK. Je spoluzakladateľom predmetu Právo informačných a komunikačných technológií na FIIT STU. Je aktívnym autorom mnohých odborných článkov a niekoľkých publikácii z oblasti IT práva. Absolvoval niekoľko zahraničných pobytov a stáží (Hague Academy of International Law, University of Oslo, University of Zaragoza, University of Ljubljana, Jagiellonian University in Kraków).

Jozef Kačala
Sales engineer pro EMEA a APAC, GFI Software

Jozef Kačala

Jozef Kačala pracuje v spoločnosti GFI na pozícii Sales Engineer pre regióny EMEA a APAC. Hlavnou náplňou jeho práce je komunikácia so zákazníkmi, konzultácie pri nasadení produktov v oblasti IT komunikácie a bezpečnosti. V súčasnosti sa zaoberá vplyvom rôznych druhov aplikácií na firemní bezpečnosť s ohľadom na to, akým najlepším spôsobom firemnú sieť zabezpečiť.

Usporiadateľ

Exponet s.r.o.

Již od roku 2000 se věnujeme event managementu, za sebou máme stovky realizovaných akcí a pěknou řádku spokojených klientů. Stejně dlouho pořádáme odborné IT konference, které si kladou za cíl seznamovat účastníky s novinkami v oboru, případovými studiemi i nabídkou produktů společností.